گزارش تصویری سفر مدیرعامل آبفا کشور

عکاس: جلال سعیدی نیا
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.