دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

حوزه آب

 • مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
  مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
 • اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
  اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
 • فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
  فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
 • آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
  آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
 • اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
  اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
 • تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
  تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
 • آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
  آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
 • 103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
  103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
 • انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
  انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
 • بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
  بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
Loading
آرشیو اخبار

حوزه فاضلاب

 • مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
  مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
 • اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
  اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
 • فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
  فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
 • آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
  آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
 • اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
  اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
 • تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
  تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
 • آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
  آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
 • 103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
  103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
 • انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
  انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
 • بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
  بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
Loading
آرشیو اخبار

ادارات تابعه

 • مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
  مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
 • اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
  اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
 • فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
  فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
 • آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
  آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
 • اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
  اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
 • تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
  تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
 • آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
  آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
 • 103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
  103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
 • انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
  انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
 • بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
  بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
Loading
آرشیو اخبار

سایر حوزه ها

 • مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
  مصون سازی ۸۳ روستای خوزستان در برابر تنش آبی کرخه
 • اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
  اصلاح  شبکه آبرسانی خیابان سادات شوشتر اجرایی شد
 • فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
  فشار آب محرزی خرمشهر تقویت شد
 • آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
  آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 100 متر توسعه شبکه در باغملک
 • اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
  اصلاح شبکه فاضلاب در شهرک شهید صدوقی بندرامام
 • تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
  تامین نیاز آبی 83 روستای دشت آزادگان
 • آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
  آبرسانی به ۷۱ روستای بخش مرکزی شوشتر در قالب طرح محرومیت زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)
 • 103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
  103 هزار میلیادر ریال برای تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر
 • انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
  انتخاب حراست آبفا خوزستان بعنوان یکی از حراست های برتر وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰
 • بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
  بازدید مشاور وزیر نیرو از متروپل و پروژه های آب و فاضلاب شهرستان آبادان
Loading
آرشیو اخبار